Setj daut Poa!

Du kaunst disse Siede utdretje en opp ditjet Papia backe. Dan kaunst du dee tjliene Koate utschniede en mettem Bilt noh unje oppem Desch laje. Dan tjen jie Poatjes setje. Vel Sposs!

weiter

Plattolio siene Weatj

Jieden Dach haft Plattolio waut aundret vea. Waut moakst du enn eene Weatj?

weiter

Mus en Lus

Ejentlich sent sich de Mus en de Lus nich besondasch goot – oba dan woare se doch Frind.

weiter

De Odboa

Tjrichst du ditt seea fluck ewa diene Leppe en Tung?

weiter

De Koch

Tjitj die mol dem Koch aun. Sitt dee nich tofred ut? Las dem Tatjst soo schwind aus du kaunst.

weiter