Stal die vea!

Wea best du? Vetal mol!

weiter

Red mett mie

Du kaunst die Plattolio en Lene utschniede en oppem Finja stoppe. Du kaunst dee beid daut saje lote, waut opp disse Sied steiht, oba uck selwst waut utdentje.

weiter

Tratj die aun!

Waut hast du vondoag aules aunjetrocke?

weiter

Morjes … en atjee

Morjes … en atjee

weiter

Foaw dee Bloome bunt!

Foaw dee Bloome bunt!

weiter