En Bild reken

Biller kann man neet blot malen. Man kann de ok reken! Lynn de Spinn maakt dat vör!

weiter

De Stöörk

Wo gau kannst du dat upseggen?

weiter

De Kock

Kiek di de Kock an! Man, sücht de tofree ut! Lees de Text so gau, as du kannst!

weiter

De Katt

Kannst du disse Riemsel heel gau lesen? Versöök dat!

weiter

Dat Peerd

En Peerd? In Papenhagen? Hest du dat al sehn?

weiter