Hallo un Tschüss!

„Moin“ kauns du den heelen Dag over seggen – ok wenn dat al oarig laate is. Un wenn du gees, dann seggs du „Tschüss“.

weiter

Moin! Kiek, hier bin ick!

Hier kauns du moalen un proaten. Moal de ünneren Bögen met de heelen verschillenen Bountstifte noa uns segg harre up: „Moin, kiek, hier bin ick!“

weiter

He sitt un ett met Tiet.

Kiek dij dat is an! Plattolio heff Tiet en ett. Moal dat Zickzack noa uns segg de Riemsels harre up.

weiter

Ick pack mienen Koffer

Kiek is! Plattolio packt sienen Koffer! Wat näims du met ien de Ferien?

weiter

Hansi Hamster geet met de Verben döar de Tiet!

Hansi Hamster Verben 1Dorbij annert sick de Verben. Stell dij dat is vöar! Dull!

weiter