Mook mit! – De Vörmeddag

So kann de Dag komen! Lees den Text. Achteran kannst du de Korten utsnieden un in de Klass verdelen. All tosomen köönt ji de Geschicht wedder in de richtige Reeg vörlesen.

weiter

Mook mit! – In de Klass

Kiek di an, wat een allens in de Klass moken kann! Pass op un lees mit!

weiter

Mook mit! – In de Klass

Kiek di an, wat een allens in de Klass moken kann! Pass op un lees mit!

weiter

Dat kann en allens moken!

Kiek mol, wat du allens moken kannst!

weiter

De Kock

Kiek di mol den Kock an. De is so tofreden! Lees mol so gau as du kannst!

weiter